Thursday, September 16, 2021

quy-trinh-xuat-ban-mot-quyen-sach

10 bước cơ bản trong quy trình xuất bản một quyển sách

10 bước cơ bản trong quy trình xuất bản một quyển sách

Trần Lâm

Bài đã viết 0 .

Người chia sẻ tại Nghề Viết. Tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng nội dung - Dịch vụ viết sách - Tư vấn xuất bản - Hợp tác phát hành sách. Vui lòng liên hệ: Email: ladintran@gmail.com - ĐT: 0903746399

Sách