Wednesday, June 3, 2020

Nghề & Nghiệp

Với kinh nghiệm thất nghiệm trường kỳ và đến giờ cũng không rõ cái nghề mình làm là nghiệp hay mình chọn lựa, nên mở ra để chém gió vậy.

Xin lỗi, nhưng không có nội dung nào ở đây!

Sách